Aktualności

NOWA ULGA  INWESTYCYJNA DLA FIRM

Nowe przepisy dla przedsiębiorców wprowadziła ustawa z dnia 7.07.2017 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie 12.08.2017r.

Nowe regulacje mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od 01.01.2017 r.i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet ich nabycia.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000zł. Kwota  ta obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Nowy jednorazowy odpis może być stosowany pod pewnymi warunkami, a mianowicie:

1.wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł. lub

2.łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000zł., a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

3.nabyty środek trwały musi być fabrycznie nowy tzn.nie używany wcześniej przez podatnika nabywającego środek trwały, ani przez innego podatnika,

przepis nie dotyczy środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie ,

4.środek trwały podlega jednorazowej amortyzacji tylko w roku podatkowym, w którym został wprowadzony do ewidencji środków trwałych .

Jeżeli przedsiębiorca zakupi w danym roku podatkowym jeden fabrycznie nowy środek trwały o wartości początkowej przekraczającej limit 100 000zł., może jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu część jego wartości początkowej odpowiadającej limitowi, a nadwyżka ponad tę kwotę będzie zaliczona do kosztów uzyskania poprzez odpisy amortyzacyjne na zasadach ogólnych w kolejnych latach.

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

Równolegle z nowymi przepisami obowiązuje dotychczasowy przepis przewidziany w art.16k ust.7 updop i 22k ust.7 updof. Kwalifikuje się on do pomocy                      ” de minimis”. Prawo do tej ulgi mają tylko podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w roku podatkowym oraz mali podatnicy tzn tacy, u których wartość przychodu brutto ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Przepis mówi, że podatnicy ci mogą jednorazowo amortyzować środki trwałe, zarówno nowe jak i używane zaliczane do grupy 3-8 KŚT ( z wyłączeniem samochodów osobowych),w roku podatkowym , w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 tys.euro( w 2017 limit ten wynosi 2015 tys.zł.)